Nieuws & Activiteiten  |  Bing Research tevredenheidsmeting bewoners en familie Avondrust - Update oktober 2022

Bing Research tevredenheidsmeting bewoners en familie Avondrust - Update oktober 2022

In november 2021 namen wij met de drie huizen van Woonzorgnetwerk Spirit deel aan een tevredenheidsmeting bij bewoners en familie. Ondertussen zijn de resultaten van de bevraging al een tijdje bekend en werd er rond gecommuniceerd via woonraden, familiebijeenkomsten, huiskranten en/of nieuwsbrieven.
3 oktober 2022

Algemeen haalden we heel mooie resultaten waar we meer dan trots op zijn. Maar – zoals we in een eerder bericht ook al zeiden – dit betekent niet dat we op onze lauweren gaan rusten. Integendeel, we gaan samen met bewoners, familie en de medewerkers aan de slag om de tevredenheid nog te versterken. We gaan samen voor een huis waar de bewoner graag woont, de medewerker graag werkt en de familie graag thuis op bezoek komt. 

Op grond van de resultaten van de tevredenheidsmeting werden een drietal actieterreinen vastgelegd. 
 

Klachtenbeleid

We zien een klacht als een kans tot verbetering en willen inzetten op een open communicatie. Ondertussen werkten we met een tijdelijke werkgroep over de 3 campussen heen aan de uitwerking van dit klachtenbeleid. Naast het belang van luisteren naar en opvolgen van klachten, willen we ook uitdrukkelijk inzetten op complimenten en suggesties. In de loop van het najaar wordt hierover nog uitgebreid gecommuniceerd. 

Maaltijden

Een tweede werkpunt dat naar voor kwam uit de metingen zijn de maaltijden. Maaltijden zijn belangrijke ankerpunten. Maaltijden geven energie, brengen rust en ritme, zijn momenten van contact, … We willen er dan ook blijvend op inzetten om van de maaltijden lekkere, kwaliteitsvolle en aangename momenten te maken. Momenteel wordt nagegaan hoe we de keukens in de toekomst kunnen organiseren. Ook in de woonraden komen vragen, opmerkingen en suggesties rond maaltijden regelmatig aan bod en wordt hier maximaal op ingespeeld. 

Inspraak

Een derde punt waar we extra willen op inzetten is het realiseren van inspraak vanuit de bewoners. Dit past binnen onze ambitie om bewoners maximaal regie over hun eigen leven te laten behouden. 
Naast het dagdagelijks rekening houden met wie de bewoner is, luisteren naar de wensen van de bewoner en samen zoeken naar wat mogelijk is, zijn per afdelingen woonraden opgericht. De woonraden gaan maandelijks door. Het reilen en zeilen op de afdeling wordt er besproken: hoe zien de bewoners het, wat loopt goed, wat willen ze anders, welke ideeën en suggesties hebben de bewoners en hoe kunnen we daar samen mee aan de slag. Op die manier wordt inspraak effectief gerealiseerd en hebben bewoners en zorgvragers meer impact op het wonen en het verzorgd worden in het woonzorgcentrum. 
Daarnaast maakt familie een essentieel deel uit van het leven van de bewoner. Om ook de familie nog meer te betrekken en hun verwachtingen te beluisteren, worden naast familieraden, in oktober inspraakmomenten per campus georganiseerd, waar ook een afvaardiging van het bestuur aanwezig is. 

Door aan de 3 bovenstaande actiepunten te werken, willen we onze visie om van het woonzorgcentrum het huis van de bewoner te maken verder realiseren. 

En daar gaan we samen voor!
De directie en het voltallige team van medewerkers